IIA GENERAL MEETING
IIA GENERAL MEETING TARTU (EST)

IIA GENERAL MEETING

Während der Generalversammlung vun der IIA ass d‘WM 2021 un déi international Fédératiounen virgestallt gin ënnerstëtzt mat eng Foto Präsentatioun vun d‘Coque.