QUALI INDIACA KOLMER BIERG - AN. INDIACA MORAG

QUALI INDIACA KOLMER BIERG - AN. INDIACA MORAG

Am leschte Spill fir haut fir Kolmer Bierg an der Kategorie Mixed war Animator Indiaca Morag aus Polen de Gegner. Kolmer huet och hiirt 3 Spill vum Dag mat 2-0 verluer (25-15, 32-30)