Indiaca Jumpers Alzeng

President: Andrée Bram

Vizepresident: Christian Feyereisen

Sekretär: Sandy Felten

Tresorier: Conny Brucher

Member: Claude Trierweiler

www.indiaca-alzeng.lu

Kontakt: comite@indiaca-alzeng.lu

Indiaca Kolmer

President: Rouven Watgen

Sekretär: Tom Schaack

Tresorier: Claudine Risch

Memberen: Nadine Meyer, Monique Hilger, Ronny Lallmang, Christiane Watgen

www.indiaca-kolmer.lu

Kontakt: tom@jigo.lu

INDIACA NORDSTAD

President: Jean-Marie Bormann

Vizepresident: Nicolas Jacobs

Sekretär: Michèle Molitor

Tresorier: Pia Jacobs

Memberen: Julian Deges, Tania Thielen

www.facebook.com/indiacanordstad/

Kontakt: molitor_michele@hotmail.de

INDIACA NETHOPPERS USELDÉNG

President: Tom Pletschette

Vizepresident: Maika Poos

Sekretär: Tania Theis

Tresorier: Stéphanie Dusemang

Memberen: Myriam Fehlen, Jules Theis, Ben Krumlovsky

Kontakt: tania.theis@education.lu

INDIACA BETTENDUERF

President: Ben Ewers

Vizepresident: Andy Derneden

Sekretär: Gilles Faber

Tresorier: Mike Derneden

Memberen: Alexandra Elsen, Laury Putz, Tessy Kinn, Jacques Schmitz, Michel Faust, Robert Strauch, Sebastian Lang

www.indiaca-bettenduerf.lu

Kontakt: comite@indiaca-bettendorf.lu

INDIACA ËLWEN

President: Marie-Jeanne Hermann

Vizepresident: Marie-Claire Theissen-Verkenne

Sekretär: Agnes Poupart-Voermans

Tresorier: Linda Bock-Theissen

Memberen: Stéphanie Basch, Martine Bertemes, Cindy Gabriel, Stephanie Meyers-Kettels, Raymond Theissen, Sarah Theissen

Kontakt: agnes.poupart@mierscher-lieshaus.lu

INDIACA KLIERF

President: Franziska Hendriks

Vizepresident: Elsi Heuts

Sekretär: Micheline Kaulmann

Tresorier: Josée Anne Wouters-Wagener

Memberen: Alice Lutgen, Marij Bürgen-Amerfoort, Marie-Pierre Scheer-Scholtes, Pascale Schmitz-Dell'Aia, Danièle Serve

Kontakt: micheline.kaulmann@pt.lu