De Comité vun der IFL

 
 
President: Marco Aardoom
 
Vizepresident: Gaby Reckinger
 
Trésorier: Marij Bürgen-Amersfort
 
Memberen: Mil Ewers, Sebastian Lang (Abw. Bild)
 
 
 IFL - 3, Route d'Arlon - 8009 STRASSEN